• Uncategorized
  • 0

Trình lập lịch trình Roomba

bằng Engadget.com … “Khi bạn tin về nó, một trong những điều tốt nhất về Roomba đang xem nó hoàn toàn hoảng loạn về vật nuôi gia đình của bạn trong khi nó hút bụi sàn của bạn, tuy nhiên nếu bạn chỉ có thể ‘Trỏ trong nhà trong khi Roomba thực hiện điều Robovac của nó, Irobot đang phát hành một phiên bản mới có tên là bộ lập lịch Roomba có thể được lập trình để bắt đầu dọn dẹp vào một thời điểm nhất định mỗi ngày (như khi bạn ra ngoài “làm việc”) . Chúng tương tự như vậy bằng cách sử dụng bản cập nhật cho các robot Series Discovery Roomba hiện có. Cả hai phải được cung cấp vào tháng 8.

www.engadget.com Điều này

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter.
Reddit.
LinkedIn.
Pinterest.
E-mail
Hơn

Whatsapp.
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr.

Telegram.
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *